Alumni

Inici / Alumni

ANTICS COL·LEGIALS DEL CMU PEDRALBES

Els antics residents són una part important del Col·legi Major. La relació d’un resident del Col·legi no acaba en finalitzar els estudis universitaris i tornar a la ciutat de procedència. Els anys d’intensa convivència, plens de joventut i ideals universitaris, fa que els antics residents guardin un record entranyable del seu pas pel Col·legi Major.

 

Per als que encara estem en el Col·legi Major Pedralbes, els antics residents són un exemple permanent i rebem la seva ajuda constant per a millorar les activitats col·legials. Molts antics col·legials mantenen viva la seva relació amb Pedralbes, i col·laboren desinteressadament amb el Patronat del Col·legi per permetre tirar endavant les activitats socials i la tasca formativa que es realitza des de Pedralbes.

 

Cada any se celebra la Reunió d’Antics Residents al Col·legi Major, una ocasió estupenda per trobar-nos de nou i recordar vells temps.

 

A través del web, pots mantenir actualitzades les teves dades personals i facilitar el contacte amb els antics companys.

Afegeix ara les teves DADES SI ETS ANTIC RESIDENT DEL COL·LEGI MAJOR I AIXÍ REBRÀS TOTES LES NOVETATS I ESDEVENIMENTS QUE ORGANITZEM!

  Nom *

  Cognoms *

  Email *

  Telèfon *

  He llegit i accepto les Condicions Generals i la Política de Privacitat.

  *Les dades personals s’inclouran en el fitxer de residents del Col•legi Major Pedralbes sense altres fins que els propis de les activitats administratives, i no seran cedides a cap entitat, de conformitat amb la LOPD 15/1999.

  QUÈ ÉS L’AGRUPACIÓ D’ANTICS COL·LEGIALS?

  És el fòrum a través del qual s’articula la comunicació dels Antics Col·legials entre si i amb el Col·legi Major acord amb els vigents Estatuts, que estableixen que “els Antics col·legials del Col·legi Major Pedralbes constitueixen una agrupació interna integrada pels que s’han format en el Col·legi Major. Han de vetllar perquè es mantinguin vives les seves tradicions i fomentaran la unió entre els Antics Col·legials, així com entre aquesta i el Col·legi Major Pedralbes, de manera que romangui viu, en tot moment, l’esperit de la formació rebuda “(article 14).

  D’acord amb aquests Estatuts, l’agrupació interna, sense personalitat jurídica, està integrada en el propi Col·legi Major com a manifestació de la seva capacitat d’autoorganització, amb autonomia de govern i gestió, i constituïda per temps indefinit.

  El CMU Pedralbes està adscrit a la Universitat de Barcelona, ​​i participa dels beneficis fiscals que la legislació vigent contempla.

  Seran Antics Col·legials els residents de la CMU Pedralbes o adscrits que, havent acabat els estudis, haguessin estat incorporats al Col·legi Major durant un curs almenys i siguin admesos per la Junta Directiva d’Antics Col·legials a sol·licitud dels interessats.

  Els membres de l’Agrupació contribueixen al sosteniment de la mateixa mitjançant algun tipus d’ajuda econòmica periòdica o altres mitjans anàlegs.

  Fomentar la relació dels antics residents entre si, i de cada un d’ells amb el propi Col·legi Major Pedralbes.

  Servir de via per a les activitats dels propis antics residents de CMU Pedralbes.

  Promoure i fomentar activitats culturals i formatives principalment entre els antics estudiants de la residència universitària Pedralbes.

  Dirigir activitats de caràcter social que donin solució a les necessitats físiques i espirituals de la societat.

  Ajudar al Col·legi Major Pedralbes en les seves necessitats, qualsevol que sigui la seva naturalesa i amb el límit dels propis recursos de l’Agrupació.

  Proposar al Patronat de Govern el nomenament de “Col·legials d’Honor” d’acord amb l’article 8, G) dels Estatuts del Col·legi Major Pedralbes.

  L’òrgan executiu és la Junta Directiva, que es reuneix conforme al seu Reglament.

  D’acord amb l’article 14.3 dels Estatuts del Col·legi Major Pedralbes, la Junta Directiva està presidida pel director del Col·legi Major. A més la compondran els vocals necessaris i el secretari, que hauran de ser membres de l’Agrupació d’Antics Col·legials del Col·legi Major, tots ells nomenats pel Patronat (article 8G).

  Amb les ajudes dels seus membres, els donatius que rebi de tercers i els ingressos extraordinaris que obtinga l’Agrupació d’Antics Col·legials del Col·legi Major.

  Les ajudes rebudes gaudeixen dels incentius fiscals establerts en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, d’acord amb l’article 16 c) de la mateixa.

  S’expedirà el corresponent certificat acreditatiu que es remetrà per correu electrònic a l’adreça que hagi estat proporcionada per a tal fi.

  Al finançament de beques per a nous residents sense recursos suficients, de manera que ningú quedi exclòs de la formació que s’imparteix en el Col·legi Major per motius econòmics.

  Als seus pròpies activitats, degudament acordades per la Junta Directiva d’aquesta Agrupació. Un cop cobertes podrà ajudar, si així ho decideix la Junta Directiva, al sosteniment del Col·legi Major. Entre altres possibilitats cal destacar:

  El cost de les obres materials de conservació i millora, perquè la seva seu material sigui permanentment l’adequada.

  També contribuirà, en la mesura del possible, en tot el que sigui necessari per a la realització de les activitats que organitza el Col·legi Major Pedralbes.

  Pàgina Web: www.cmupedralbes.es

  Correu electrònic: antics@cmupedralbes.es

  Telèfon (del propi Col·legi Major Pedralbes): 932.806.313

  Persona de contacte: Secretari de la Junta Directiva de l’Agrupació d’Antics Col·legials del Col·legi Major Pedralbes.

  Formulari d’inscripció.

  © Copyright 2015. Política de privacidad | Aviso legal Web realizada por Fast Digital WS